Số liệu công khai

Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 2010

Ngày thống kê: 01/12/2009

#Nội dung Tổng Nữ GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Khác
1Ban giám hiệu5114
2 Hành chính26211583582595
3 Giảng viên384216301901632
4 Giáo viên66412559
5 Tổng71737331196301692595