Số liệu công khai

Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 2010

Ngày thống kê: 01/12/2010

#Nội dung Tổng Nữ GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Khác
1Ban giám hiệu3012
2 Hành chính316172311062
3 Giảng viên398212382161451
4 Giáo viên724385311
5 Tổng7894271382293087433106