Số liệu công khai

Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 2010

Ngày thống kê: 15/12/2000

#Nội dung Tổng Nữ GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Khác
1Ban giám hiệu311
2 Hành chính14684454142846
3 Giảng viên332196359249184
4 Giáo viên916355279
5 Tổng572344364360594146