Số liệu công khai

Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 2010

Ngày thống kê: 15/11/2001

#Nội dung Tổng Nữ GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Khác
1Ban giám hiệu4131
2 Hành chính13884352172442
3 Giảng viên3181874672271730
4 Giáo viên89591532690
5 Tổng549331474333603642