Số liệu công khai

Số liệu viên chức, người lao động giai đoạn 2000 - 2010

Ngày thống kê: 28/10/2002

#Nội dung Tổng Nữ GS PGS Tiến sĩ Thạc sĩ Cử nhân Cao đẳng Trung cấp Khác
1Ban giám hiệu4131
2 Hành chính13082353131744
3 Giảng viên306179874204173
4 Giáo viên8859153277
5 Tổng528321881310572744