Quy định

1273 07/09/2021

Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn

     Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Sài Gòn (Ban hành kèm theo Quyết định số 1521/QĐ-ĐHSG ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn) - tải tại đây