Tuyển dụng

536 19/07/2022

Thông báo triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

Trường Đại học Sài Gòn Thông báo triệu tập ứng viên đủ điều kiện dự kiểm tra, sát hạch (vòng 2) kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022 (Xem chi tiết Thông báo tại đây).