Tra cứu hệ thống văn bản

Danh sách văn bản

        Tất cả

TTKí hiệuTên văn bảnTrích yếuTagsCơ quan ban hành Files đính kèm
142/2021/QĐ-UBND
ngày 01/12/2021
Quyết địnhQuy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhtuyển dụngỦy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhXem
21702/QĐ-ĐHSG
ngày 01/09/2021
Quyết địnhVề sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức Trường Đại học Sài Gòn ban hành kèm theo Quyết định số 2733/QĐ-ĐHSG ngày 19/11/2018 của Trường Đại học Sài Gònnâng lương trước hạnTrường Đại học Sài GònXem
31674/NQ-HĐTĐHSG
ngày 30/08/2021
Quyết địnhBan hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Sài GònHội đồng Trường Đại học Sài GònXem
41521/QĐ-ĐHSG
ngày 23/08/2021
Quyết địnhvề việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài GònXem
53015/QĐ-UBND
ngày 19/08/2021
Quyết địnhcông nhận Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
61164/QĐ-HĐTĐHSG
ngày 10/06/2021
Quyết địnhvề việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài GònXem
71116/QĐ-ĐHSG
ngày 02/06/2021
Quyết địnhBan hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị và cá nhân viên chức, người lao động thuộc trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài GònXem
82990/QĐ-ĐHSG
ngày 26/11/2020
Quyết địnhvề việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng viên chức, Nội quy xét tuyển viên chức của Trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài GònXem
91852/QĐ-UBND
ngày 27/05/2020
Quyết địnhvề công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường của Trường Đại học Sài Gòn (nhiệm kỳ 2020-2025)Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhXem
103728/QĐ-UBND
ngày 03/09/2019
Quyết địnhvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhỦy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhXem