Thủ tục hành chính

Đi nước ngoài về việc riêng


1. Đối tượng

2. Quy định liên quan

3. Quy trình thực hiện:

Quyết định 24/QĐ-ĐHSG về việc ban hành Quy định đi nước ngoài của cán bộ, viên chức trường Đại học Sài Gòn - Tải tại đây

Thông báo về các thủ tục đi nước ngoài - Tải tại đây

Các biểu mẫu - Tải tại đây

4. Thành phần hồ sơ:

5. Kết quả:

7. Ghi chú khác: