Thủ tục hành chính

Xác nhận công tác, chữ ký


1. Đối tượng

  • Viên chức đang công tác tại trường

2. Quy định liên quan

  • Xác nhận là giảng viên; thâm niên công tác; hệ số lương; chữ ký
  • Xác nhận quan hệ con, cháu.

3. Quy trình thực hiện:

  • Viên chức thực hiện đơn xác nhận và gửi về phòng TCCB.

4. Thành phần hồ sơ:

  • Đơn xin xác nhận (theo mẫu)
  • Các bản sao hồ sơ minh chứng (nếu có)

5. Kết quả:

  • Giấy xác nhận

6. Biểu mẫu đính kèm: Xem

7. Ghi chú khác: