Thủ tục hành chính

Thanh toán bảo hiểm tai nạn


1. Đối tượng

  • Viên chức, người lao động

2. Quy định liên quan

3. Quy trình thực hiện:

Thủ tục thanh toán BHTN:

- Biên bản tường trình tai nạn (theo mẫu)

- Giấy đề nghị thanh toán BHTN (Theo mẫu)

- Giấy ra viện (nếu có)

- Các hóa đơn chi phí điều trị liên quan tai nạn.

- Giấy khám bệnh có ghi chẩn đoán của bác sĩ (bản chính)

- Hóa đơn, chứng từ chi trả cho việc bị tai nạn (bản chính)

4. Thành phần hồ sơ:

  • Đơn yêu cầu bồi thường của Công ty BSH An Giang (theo mẫu)

5. Kết quả:

7. Ghi chú khác: