Thủ tục hành chính

Điều động viên chức


1. Đối tượng

  • Viên chức đang công tác tại trường

2. Quy định liên quan

  • Biên chế nhân sự của các đơn vị trực thuộc
  • Vị trí việc làm
  • Tiêu chuẩn chức danh theo quy định hiện hành

3. Quy trình thực hiện:

4. Thành phần hồ sơ:

  • Đơn xin thuyên chuyển có ý kiến của Trưởng đơn vị
  • Văn bản đồng ý của đơn vị chuyển đến
  • Cá nhân nộp hồ sơ trước 30 ngày tính đến thời điểm thuyên chuyển.

5. Kết quả:

  • Quyết định điều động viên chức

6. Biểu mẫu đính kèm: Xem

7. Ghi chú khác: