Thủ tục hành chính

Thôi việc, kết thúc hợp đồng


1. Đối tượng

  • Viên chức, người lao động đang công tác tại trường

2. Quy định liên quan

3. Quy trình thực hiện:

  • Viên chức/NLĐ thực hiện hồ sơ gửi về P.TCCB trước 30 ngày tính đến thời điểm nghỉ

4. Thành phần hồ sơ:

5. Kết quả:

  • Quyết định kết thúc hợp đồng

6. Biểu mẫu đính kèm: Xem

7. Ghi chú khác:

  • Chốt sổ bảo hiểm xã hội: 30 ngày làm việc