Thông báo

1417 09/01/2018

Thông báo kết quả nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017

- Trường Đại học Sài Gòn thông báo đến các đơn vị, viên chức về kết quả họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017. Kết quả này đã được Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh thẩm định và phê duyệt tại Công văn số 5084/SNV-CCVC ngày 27/12/2017.

- Nội dung thông báo (xem tại đây)