Thông báo

1339 24/10/2018

Thông báo trả sổ bảo hiểm xã hội và rà soát quá trình đóng BHXH

1. Nội dung CV 1744_ĐHSG_TCCB_ ngày 23-10-2018

2. Các mốc thời gian lưu ý:

- Từ ngày 23/10/2018 đến ngày 25/10/2018: các đơn vị nhận sổ BHXH, Danh sách nhận sổ và Mẫu số 03 tại phòng Tổ chức Cán bộ, sau đó triển khai cho viên chức kiểm tra, rà soát thông tin, điều chỉnh thông tin sai sót và kí tên xác nhận vào Mẫu số 3.

- Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 06/11/2018: Các đơn vị thu và nộp lại Mẫu số 3 và Danh sách nhận sổ cho Phòng Tổ chức Cán bộ.

- Từ ngày 07/11/2018 đến ngày 09/11/2018: Phòng Tổ chức Cán bộ tổng hợp Mẫu số 3 và trình Hiệu trưởng kí, đóng dấu; nộp lại Mẫu số 3 và Danh sách phát sổ cho BHXH TP. Hồ Chí Minh.

3. SĐT hỗ trợ thông tin : (028) 3835 2314