Thông báo

1185 10/01/2019

Kết quả nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018

Ngày 03/01/2019, Sở Nội vụ TP. Hồ Chí Minh đã có công văn số 42/SNV-CCVC chấp thuận kết quả nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 của Trường Đại học Sài Gòn như sau:

1. Diện nâng lương theo niên hạn 36 tháng có 13 người.

2. Diện nâng lương theo niên hạn 24 tháng có 9 người.

Danh sách CB, VC trường Đại học Sài Gòn được nâng bậc lương trước thời hạn năm 2018 theo danh sách đính kèm./.