Thông báo

1167 22/02/2019

Kế hoạch thông tin, truyền thông về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Công văn 549/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 18/02/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;

Trường Đại học Sài Gòn ban hành Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII như sau:

1- Kế hoạch số 28/KH-ĐHSG ngày 22/02/2019

 

2 - Toàn văn Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/8/2018

 

3 -Mẫu biên bản họp