Thông báo

2025 12/05/2020

Thông báo đăng kí dự thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp năm 2020

Công văn - tải tại đây

Hướng dẫn về chứng chỉ quản lý nhà nước, ngoại ngữ, tin học - tải tại đây

Các biểu mẫu (đơn đăng kí, sơ yếu lý lịch, danh sách tổng hợp của đơn vị)  - tải tại đây

Các văn bản quy định chuẩn chức danh và điều kiện thăng hạng chức danh nghề nghiệp:

1. Thông tư liên tịch số 36/2014/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập - tải tại đây

2. Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo-Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học công lập - tải tại đây

3. Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập - tải tại đây

4. Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập - tải tại đây

5. Thông tư số 11/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính - tải tại đây

    Thông tư số 05/2017/TT-BNV của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức - tải tại đây

6. Thông tư số 77/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ - tải tại đây

7. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV của Bộ Y tế-Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ - tải tại đây