Kết quả tuyển dụng

635 31/12/2015

Công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm học 2015 - 2016

Quyết định số 2666/QĐ-ĐHSG-TCCB ngày 31/12/2015 về công nhận kết quả tuyển dụng giảng viên Trường Đại học Sài Gòn năm học 2015 - 2016 - Tải tại đây

Quyết định số 2673/QĐ-ĐHSG-TCCB ngày 31/12/2015 về công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Tường Trung học Thực hành Sài Gòn năm học 2015 - 2016 - Tải tại đây