Kết quả tuyển dụng

703 01/12/2017

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2017

Quyết định số 3023/QĐ-ĐHSG ngày 01/12/2017 về việc công nhận kết qủa tuyển dụng Trường Đại học Sài Gòn năm 2017 (Chức danh giảng viên, chuyên viên, nhân viên) - Tải tại đây

Quyết định số 3162 ngày 11/12/2017 về việc công nhận kết qủa tuyển dụng Trường Đại học Sài Gòn năm 2017 (Chức danh giáo viên - Trường TRung học Thực hành Sài Gòn) - Tải tại đây