Kết quả tuyển dụng

971 25/04/2019

Kết quả tuyển dụng viên chức năm 2018 (lần 2)

Quyết định số 333/QĐ-ĐHSG ngày 27/02/2019 về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trường Đại học Sài Gòn năm 2018 (lần 2) - Đợt 1 - Tải tại đây

Quyết định số 908/QĐ-ĐHSG ngày 25/4/2019 về  việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức Trường Đại học Sài Gòn (lần 2) - Đợt 2 - Tải tại đây