Thông báo

1060 11/12/2020

Thông báo về việc thu nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020 tại Trường Đại học Sài Gòn

Thực hiện Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư;

Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên;

Trường Đại học Sài Gòn thông báo về việc xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020 tại Trường, cụ thể như sau:

1.Vị trí, số lượng và điều kiện bổ nhiệm chức danh phó giáo sư

Nhu cầu bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020 tại các đơn vị trong Trường theo từng ngành và số lượng cụ thể như sau:

STT Ngành Số lượng Vị trí việc làm Đơn vị
1 Giáo dục học 01 Giảng viên Khoa Giáo dục
2 Vật lý 01 Giảng viên Khoa Điện tử viễn thông
3 Toán học 03 Giảng viên Khoa Toán - Ứng dụng

Điều kiện đăng ký xét bổ nhiệm:

a) Ứng viên đã được Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2020;

b) Có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường Đại học Sài Gòn.

2.Hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư

Bản đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư của ứng viên (Mẫu số 15, Quyết định 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018);

Bản sao quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư của Chủ tịch Hội đồng chức danh giáo sư nhà nước (02 bản). Các bản sao phải được chứng thực hoặc công chứng theo quy định của pháp luật.

Thông tin chi tiết và biểu mẫu hồ sơ vui lòng truy cập tại website www.tccb.sgu.edu.vn.

3.Thời hạn, địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ

- Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh phó giáo sư năm 2020: trước ngày 23/12/2020.

- Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức – Cán bộ, Trường Đại học Sài Gòn (HB203, 204, địa chỉ: 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh; số điện thoại: 02838352314; email: p_tccb@sgu.edu.vn).

Trường Đại học Sài Gòn thông báo và kính đề nghị các nhà giáo có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và có nguyện vọng được bổ nhiệm chức danh phó giáo sư tại Trường Đại học Sài Gòn nộp hồ sơ đăng ký để Trường thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo quy định.