Kết quả tuyển dụng

2102 28/05/2021

Thông báo kết quả vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2, đợt 3)

Thông báo số 494/TB-HĐTDVC ngày 27 tháng 5 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về kết quả kiểm tra, sát hạch (vòng 2) và danh sách dự kiến người trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020 (đợt 2, đợt 3) của Trường Đại học Sài Gòn.

Tải tại đây.