Thông báo

427 04/08/2022

Thông báo về việc rà soát bộ môn thuộc Khoa, cử Tổ trưởng, Tổ phó các tổ thuộc Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn và cử trợ lý các Khoa năm học 2022-2023

Trường Đại học Sài Gòn Thông báo về việc rà soát bộ môn thuộc Khoa, cử Tổ trưởng, Tổ phó các tổ thuộc Trường Trung học Thực hành Sài Gòn, Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn và cử trợ lý các Khoa năm học 2022-2023.

(Xem chi tiết Thông báo tại đây, tải biểu mẫu tại đây).