Thông báo

284 16/12/2022

Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Sài Gòn (đợt 3)

Trường Đại học Sài Gòn Thông báo kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 của Trường Đại học Sài Gòn (đợt 3).

(Xem chi tiết Thông báo tại đây).