Thông báo

451 30/11/2023

Thông báo kê khai bổ sung thông tin lý lịch viên chức và lý lịch khoa học năm 2023

Căn cứ Thông tư số 06/2023/TT-BNV ngày 04/5/2023 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế cập nhật, sử dụng, khai thác dữ liệu, thông tin của Cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước;

Căn cứ công văn số 5097/SNV-CCVC ngày 31/10/2022 của Sở Nội vụ
Thành phố Hồ Chí Minh về cập nhật dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động có liên quan trên phần mềm Quản lý hồ sơ điện tử theo quy định của Luật cư trú năm 2020;

Trường Đại học Sài Gòn thông báo đến các đơn vị về việc kê khai bổ sung lý lịch viên chức và lý lịch khoa học năm 2023 như sau:

1. Về đối tượng và mẫu in

Lý lịch viên chức Lý lịch khoa học
Đối tượng Tất cả viên chức, người lao động được tuyển dụng (không bao gồm hợp đồng khoán) Giảng viên, Trợ giảng
tại các Khoa và Phòng, Ban, Trung tâm, Viện
Mẫu in

- In mẫu HS03/VC-BNV (Bổ sung lý lịch viên chức)

- In trên 2 mặt giấy, ký và ghi rõ họ tên

(Không in)
Thời điểm Các thông tin được cập nhật tính đến thời điểm tháng 12/2023.

2. Về nội dung cập nhật

- Số căn cước công dân mới, ngày cấp;

- Địa chỉ hộ khẩu và địa chỉ nơi ở hiện nay, nhập đầy đủ số nhà, tên đường (nếu có), tổ/khu phố/ấp, phường/xã, quận/huyện/thành phố, tỉnh/thành phố
(các thông tin cách nhau bằng dấu chấm phẩy;);

- Số điện thoại (01 số sử dụng chính), địa chỉ e-mail;

- Trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo (nhập chính xác theo các văn bằng, chứng chỉ hoặc bảng điểm được cấp);

- Các thông tin khác thay đổi trong năm 2023.

3. Viên chức, người lao động nộp bản sao y các văn bằng, chứng chỉ, hộ khẩu thường trú, căn cước công dân, giấy đăng kí kết hôn, khai sinh của con … (chỉ nộp những hồ sơ phát sinh mới trong năm 2023) kèm theo Phiếu bổ sung lý lịch (mẫu HS03/VC-BNV).

- Đơn vị thu hồ sơ của viên chức, người lao động, kiểm tra, lập danh sách
(xếp tên theo vần ABC) và gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 15/12/2023.

Trân trọng./.

 

 => Thông báo số 2742/TB-ĐHSG ngày 21/11/2023