Thông báo

395 30/11/2023

Kế hoạch triển khai thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2023

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018;

Căn cứ Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;

Căn cứ Công văn số 3775/UBND-NCPC ngày 04/8/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc kê khai, công khai tài sản, thu nhập năm 2023;

Trường Đại học Sài Gòn ban hành kế hoạch thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản năm 2023 (chi tiết văn bản: Tải về tại đây!)