Thông báo

468 03/11/2016

Thông báo về việc báo cáo tình hình đội ngũ chuyên viên, nhân viên văn phòng tại các phòng, ban, trung tâm

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám hiệu tại cuộc họp ngày 31 tháng 10 năm 2016 về việc thống kê tình hình đội ngũ chuyên viên, nhân viên văn phòng tại các phòng, ban, trung tâm trực thuộc để sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm,

Trường Đại học Sài Gòn thông báo đến các đơn vị phòng, ban, trung tâm trực thuộc chủ trương nói trên của Nhà trường nhằm đảm bảo cho cơ cấu bộ máy chuyên viên, nhân viên văn phòng được tinh giản, đáp ứng yêu cầu công việc và tạo điều kiện phát huy tối đa năng lực làm việc của mỗi chuyên viên. Nhà trường sẽ tiến hành thực hiện việc sắp xếp, bố trí theo vị trí việc làm đối với đội ngũ chuyên viên, nhân viên văn phòng tại một số đơn vị phòng, ban, trung tâm trong thời gian sắp tới.

Để phục vụ cho công tác này, Nhà trường đề nghị các lãnh đạo đơn vị phòng, ban, trung tâm báo cáo tình hình đội ngũ chuyên viên, nhân viên văn phòng hiện có tại đơn vị của mình. Đồng thời, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác của từng cá nhân. Kết quả đánh giá, báo cáo của các đơn vị là cơ sở để Nhà trường xem xét việc bố trí, sắp xếp chuyên viên, nhân viên văn phòng tại đơn vị hoặc điều chuyển, sắp xếp sang đơn vị khác cho phù hợp.

Các đơn vị thực hiện báo cáo tình hình đội ngũ chuyên viên, nhân viên văn phòng theo biểu mẫu từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2016.

Download biểu mẫu