Thông báo

506 26/01/2016

Thông báo về khai lý lịch khoa học năm 2016

(Thông báo số 101/TB-ĐHSG-TCCB ngày 25/01/2016)

Căn cứ theo yêu cầu của nhà trường về khai lý lịch khoa học phục vụ công tác quản lý về mặt chuyên môn. Phòng Tổ chức Cán bộ thông báo đến các đơn vị triển khai việc kê khai lý lịch khoa học như sau:

Đối tượng kê khai

Cán bộ quản lý, giảng viên, trợ giảng, chuyên viên, giáo viên và chức danh tương đương có trình độ từ cử nhân trở lên.

Thời gian kê khai

Từ ngày 26/01/2016 đến 05/02/2016

Hình thức kê khai

CB-GV thực hiện kê khai trực tuyến tại trang web của phòng Tổ chức Cán bộ http://tccb.sgu.edu.vn, chọn liên kết “Cập nhật lý lịch khoa học năm 2016”.
Sau khi kê khai, CB-GV in Lý lịch khoa học, ký tên và nộp về phòng Tổ chức Cán bộ (CV Cao Minh Thành) đến hết ngày 05/02/2016.

Đề nghị lãnh đạo các đơn vị triển khai đến CB-GV thực hiện đúng theo tinh thần thông báo này.