Thông báo

507 20/05/2016

Công văn 932/ĐHSG-TCCB ngày 20/05/2016 về việc thực hiện hồ sơ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp, giảng viên chính năm 2016

Thực hiện theo Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 13 tháng 5 năm 2016 về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2016; Trường Đại học Sài Gòn thông báo đến các đơn vị như sau:

            Giảng viên có nhu cầu đăng kí dự thi đề nghị thực hiện đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu tại Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD (mục I.5 đối với viên chức dự thi giảng viên chính, mục II.4 đối với viên chức dự thi giảng viên cao cấp) và gửi về Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 15 tháng 6 năm 2016 để kịp tổng hợp hồ sơ gửi Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục. Mọi hồ sơ nộp sau thời gian trên đều không được giải quyết.

            Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị phổ biến nội dung trên đến toàn thể giảng viên tại đơn vị được biết.

            Tải toàn bộ nội dung Công văn số 2102/BGDĐT-NGCBQLCSGD

            Tải mẫu số 1a, 1b (Đơn đăng kí dự thi)

            Tải mẫu số 2 (Sơ yếu lý lịch viên chức)

            Tải mẫu số 3 (Bản nhận xét viên chức)

            Tải mẫu số 4 (Danh sách tổng hợp)