Thông báo

566 01/06/2016

Thông báo số 919/TB-ĐHSG-TCCB ngày 18/05/2016 về việc thực hiện xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức

Thực hiện theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo và các văn bản hướng dẫn có liên quan, Trường Đại học Sài Gòn triển khai thực hiện xét hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo đối với viên chức Trường Đại học Sài Gòn. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

            Cán bộ, viên chức đang công tác tại Trường Đại học Sài Gòn, có giờ nghĩa vụ theo quy định và được xếp vào một trong các chức danh nghề nghiệp sau: giảng viên chính, giảng viên, giáo viên trung học cao cấp, giáo viên trung học, giáo viên trung học cơ sở trên chuẩn hoặc giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn.

2. Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên:

            Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được tính bằng tổng các thời gian sau:

            a. Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập và cơ sở giáo dục ngoài công lập;

            b. Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

            c. Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề.

3. Thời gian không tính hưởng phụ cấp thâm niên:

            a. Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;

            b. Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

            c. Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

            d. Thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử;

            đ. Thời gian đi học tập trung, không trực tiếp làm nhiệm vụ giảng dạy.

            e. Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau đó thôi việc, được hưởng trợ cấp thôi việc và hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội 1 lần.

4. Điều kiện và mức tính hưởng phụ cấp thâm niên:

            Viên chức có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên bắt đầu từ 5% mức lương hiện hưởng công phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

5. Tổ chức thực hiện:

       - Bước 1: Phòng Tổ chức Cán bộ chuẩn bị danh sách viên chức đủ điều kiện hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo trên cơ sở các quyết định lưu và sổ bảo hiểm xã hội của cá nhân. Phòng Tổ chức Cán bộ chưa thực hiện việc xét phụ cấp thâm niên đối với viên chức chưa nộp sổ bảo hiểm xã hội về Trường.

       - Bước 2:

+ Các đơn vị triển khai nội dung Thông báo này và danh sách viên chức kèm theo để kiểm tra tại đơn vị.

+ Viên chức sau khi kiểm tra, đối chiếu dữ liệu do Phòng Tổ chức Cán bộ chuẩn bị thì kí tên vào danh sách nếu đồng ý. Trường hợp không đồng ý với cách tính, viên chức liên hệ trực tiếp với Phòng Tổ chức Cán bộ để được giải đáp.

+ Đơn vị gửi lại danh sách sau khi kiểm tra về Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 31 tháng 5 năm 2016.

            - Bước 3: Phòng Tổ chức Cán bộ tổng hợp hồ sơ trình Hội đồng xem xét.

            - Bước 4: Hội đồng xét họp và thông báo kết quả xét phụ cấp thâm niên của Trường. Đồng thời, Phòng Tổ chức Cán bộ tiếp nhận thông tin phản ánh kết quả xét từ viên chức và các đơn vị (nếu có).

            Đề nghị Lãnh đạo các đơn vị quan tâm việc triển khai thực hiện nội dung Thông báo này tại đơn vị. Nếu có vấn đề chưa rõ, đơn vị liên hệ với Phòng Tổ chức Cán bộ để được giải đáp.

            Trân trọng./.

Tải Thông báo số 919/TB-ĐHSG-TCCB ngày 18/05/2016

Danh sách đính kèm theo Thông báo đã được gửi đến cho các đơn vị có liên quan, đề nghị viên chức liên hệ với bộ phận văn phòng tại đơn vị để biết thông tin.