Thông báo

614 12/10/2016

Thông báo số 2321/TB-ĐHSG-TCCB ngày 11/10/2016 về việc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016

Thực hiện theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31 tháng 7 năm 2013 của     Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động và Quyết định số 2588/QĐ-ĐHSG-TCCB ngày 21 tháng 10 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học   Sài Gòn về việc ban hành Quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ,       viên chức Trường Đại học Sài Gòn, Phòng Tổ chức Cán bộ thông báo đến các đơn vị  triển khai họp xét và đề nghị danh sách nâng bậc lương trước thời hạn năm 2016.

Trên cơ sở danh sách viên chức đủ điều kiện để xét do Phòng Tổ chức Cán bộ gửi kèm theo thông báo này, đơn vị tổ chức họp, thảo luận và lập danh sách đề nghị Hội đồng nâng bậc lương trước thời hạn của Trường xem xét.

Đối tượng, nguyên tắc, điều kiện và tiêu chuẩn để được xét nâng bậc lương trước thời hạn được quy định trong Quy định đính kèm theo Quyết định số 2588/QĐ-ĐHSG-TCCB. Các đơn vị cần đảm bảo số người đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn không vượt quá tỉ lệ 10% tổng số viên chức trong danh sách trả lương của đơn vị và không thực hiện hai lần liên tiếp nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ trong cùng ngạch hoặc cùng chức danh.

Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị gồm:

1. Biên bản họp xét của đơn vị có chữ kí của Trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn bộ phận;

2. Danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích xếp theo thứ tự ưu tiên;

3. Bản photo minh chứng thành tích kèm theo.

            Thời gian các đơn vị tổ chức họp xét và nộp hồ sơ về Phòng Tổ chức Cán bộ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2016.

            Đề nghị các Trưởng đơn vị thực hiện theo đúng thời gian, nội dung thông báo này./.

Tải đầy đủ Thông báo tại đây