Thông báo

1107 25/10/2017

Thông báo về việc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017

1/. Thông báo số 2662/TB-ĐHSG ngày 25/10/2017 về việc họp xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2017 (Xem chi tiết thông báo)

2/. Hồ sơ đề nghị xét nâng bậc lương trước thời hạn của đơn vị gồm:

- Biên bản họp xét của đơn vị có chữ kí của Trưởng đơn vị và Chủ tịch Công đoàn bộ phận; (Biểu mẫu)

- Danh sách đề nghị nâng bậc lương trước thời hạn theo thành tích xếp theo thứ tự ưu tiên; (Biểu mẫu)

- Bản photo minh chứng thành tích kèm theo.

3/. Thời hạn: Các đơn vị gửi hồ sơ về Phòng Tổ chức Cán bộ chậm nhất là ngày 05/11/2017.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các đơn vị kịp thời phản ánh về Phòng TCCB (ĐT: 028 3835 2314 - gặp A.Phước) để được hướng dẫn, giải quyết.

Ghi chú:  Đính kèm Quyết định số 2588/QĐ-ĐHSG-TCCB ngày 21/10/2014

     Trân trọng./.