Thông báo

1196 20/12/2017

T/B về cập nhật danh sách giảng viên của ngành đào tạo theo thông tư 22/2017/TT-BGDDT

File mẫu Excel

Công văn 3241/ĐHSG-TCCB ngày 20/12/2017

 

Căn cứ Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

Nhà trường kính đề nghị lãnh đạo các Khoa cập nhật danh sách giảng viên theo từng ngành đào tạo (theo mẫu), trong đó lưu ý các nội dung sau:

- Giảng viên theo ngành đào tạo bao gồm: giảng viên cơ hữu của Khoa và giảng viên thỉnh giảng ở các phòng, ban, trung tâm trong Trường tham gia giảng dạy cho ngành;

- Mỗi giảng viên chỉ xếp ở 01 (một) ngành đào tạo, không được xếp ở nhiều ngành;

- Mỗi ngành có ít nhất 10 (mười) giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trở lên cùng ngành hoặc ngành gần với ngành đào tạo, trong đó có ít nhất 01 (một) tiến sĩ và 04 (bốn) thạc sĩ, hoặc 02 (hai) tiến sĩ và 02 (hai) thạc sĩ cùng ngành;

- Đối với ngành đào tạo thuộc nhóm ngành Nghệ thuật phải có ít nhất 10 (mười) giảng viên cơ hữu cùng ngành hoặc ngành gần, trong đó phải có 01 (một) tiến sĩ và 03 (ba) thạc sĩ cùng ngành;

- Đối với những ngành đào tạo đang triển khai thực hiện, trong thời hạn 02 (hai) năm, kể từ khi Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực, cơ sở đào tạo phải rà soát, bổ sung các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo theo quy định; báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Các Khoa tải mẫu nhập liệu (file Excel) trên trang web của phòng Tổ chức Cán bộ (http://tccb.sgu.edu.vn) để thực hiện cập nhật, thời hạn nộp lại bản cứng về phòng Tổ chức Cán bộ và gửi bản mềm qua email: p_tccb@sgu.edu.vn là ngày 05/01/2018.

Trong quá trình cập nhật, nếu cần thêm thông tin vui lòng liên hệ anh Cao Minh Thành, chuyên viên phòng Tổ chức Cán bộ (số điện thoại 093 732 4778).