Thông báo

4225 28/12/2017

Thông báo về kê khai Lý lịch viên chức, Lý lịch khoa học và tài sản, thu nhập năm 2017

- Thông báo số 3319/TB-ĐHSG ngày 26/12/2017

- Xem hướng dẫn kê khai

 

THÔNG BÁO

Về việc khai bổ sung lý lịch công chức, viên chức, Lý lịch khoa học
 và kê khai tài sản năm 2017

  1. Cập nhật sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức viên chức năm 2017

Nhà trường bộ thông báo đến lãnh đạo các đơn vị triển khai cho viên chức cập nhật Sơ yếu lý lịch viên chức năm 2017. Đối tượng thực hiện gồm tất cả viên chức diện biên chế, hợp đồng làm việc có thời hạn và không xác định thời hạn, các trường hợp làm việc theo hợp đồng khoán không phải thực hiện. Việc cập nhật bổ sung lý lịch được thực hiện trực tuyến tại website phòng Tổ chức cán bộ.

Viên chức in Sơ yếu lý lịch cán bộ, công chức, viên chức (mẫu 2C), kí tên xác nhận và nộp theo đơn vị, trưởng các đơn vị không kí tên vào Sơ yếu lý lịch của viên chức. Các thay đổi của viên chức trong năm 2017 (văn bằng, chứng chỉ, hộ khẩu thường trú, thẻ căn cước, giấy đăng kí kết hôn, khai sinh của con…) thì viên chức nộp kèm thêm bản sao y.

  1. Cập nhật Lý lịch khoa học năm 2017

Căn cứ Thông tư 22/2017/TT-BGDĐT ngày 06/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học;

Nhà trường đề nghị tất cả giảng viên, trợ giảng các khoa và giảng viên kiêm nhiệm khối hành chính thực hiện cập nhật Lý lịch khoa học. Việc cập nhật được thực hiện trực tuyến tại website phòng Tổ chức cán bộ.

  1. Kê khai tài sản và thu nhập cá nhân năm 2017

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, hàng năm viên chức giữ chức vụ tương đương từ Phó trưởng phòng trở lên và các đối tượng quy định tại mục A, B của phụ lục 1 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP đều phải kê khai tài sản và thu nhập.

Ban giám hiệu, Trưởng, phó trưởng các đơn vị, Trưởng bộ môn trực thuộc khoa, chuyên viên kế toán Trường Đại học Sài Gòn; Ban giám hiệu, Kế toán Trường Trung học Thực hành Sài Gòn thực hiện kê khai tài sản và thu nhập theo mẫu 01 được tải trên website phòng Tổ chức cán bộ.

Bản khai tài sản, thu nhập được cá nhân niêm phong, kí tên vào mỗi trang trước khi nộp lại cho phòng Tổ chức Cán bộ.

Trong quá trình thực hiện, viên chức có thắc mắc xin lien hệ anh Cao Minh Thành, chuyên viên phòng Tổ chức Cán bộ, số điện thoại 0937324778 để được hướng dẫn.

Thời gian nộp lại Sơ yếu lý lịch, Lý lịch khoa học, bản kê khai tài sản đến hết ngày 15/01/2018.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo này./.