Thủ tục hành chính

Đi công tác, hội nghị (trong nước)


1. Đối tượng

  • Viên chức được nhà trường cử đi theo công văn, thông báo của cơ quan quản lý cấp trên

2. Quy định liên quan

  • Quy chế chi tiêu nội bộ hiện hành của Trường

3. Quy trình thực hiện:

  • Đơn vị thực hiện tờ trình gửi phòng TCCB

4. Thành phần hồ sơ:

  • Tờ trình của đơn vị

5. Kết quả:

  • Quyết định cử đi công tác
  • Giấy đi đường

7. Ghi chú khác: