Thủ tục hành chính

Đi dự hội thảo khoa học trong nước


1. Đối tượng

  • Viên chức có giấy mời dự hội thảo, hội nghị (viên chức có bài viết được chấp thuận đăng trong hội thảo/ hội nghị)

2. Quy định liên quan

  • Mỗi viên chức được tham dự hội thảo, hội nghị 01 lần trong một năm học

3. Quy trình thực hiện:

  • Viên chức thực hiện hồ sơ theo hướng dẫn của phòng Quản lý khoa học
  • Phòng Quản lý khoa học gửi hồ sơ về phòng Tổ chức cán bộ

4. Thành phần hồ sơ:

  • Giấy mời
  • Đơn xin đi dự hội thảo khoa học
  • Bài báo/ Thư chấp thuận đăng bài viết

5. Kết quả:

  • Quyết định đi dự hội thảo khoa học
  • Giấy đi đường

7. Ghi chú khác: