Thủ tục hành chính

Xét hoàn thành trợ giảng


1. Đối tượng

  • Viên chức đang công tác tại Trường hoặc được tiếp nhận hoặc chuyển công tác về Trường, được phân công làm nhiệm vụ trợ giảng (thay đổi về vị trí việc làm so với trước đây).

2. Quy định liên quan

3. Quy trình thực hiện:

  • Quy định về thực hiện trợ giảng
  • Quy định về chế độ làm việc của giảng viên

4. Thành phần hồ sơ:

  • Bảng phân công công tác giảng dạy cho viên chức thực hiện trợ giảng trong năm học.
  • Biên bản họp xét kết quả thực hiện trợ giảng của đơn vị (mẫu 01/BB-TG).
  • Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trợ giảng (mẫu 02/BC-TG).
  • Các biên bản thao giảng tại đơn vị (mẫu 05/ĐGGT, 02 tiết/học phần/học kỳ, 01 tiết/biên bản).
  • Giấy xác nhận các tiết dự giờ của viên chức thực hiện trợ giảng (mẫu 06/DSDG, 01 bản/học phần/học kỳ).

5. Kết quả:

  • Quyết định bổ nhiệm CDNN

7. Ghi chú khác:

  • Lưu ý: Viên chức hoàn thành nhiệm vụ trợ giảng, được đơn vị đánh giá Đạt và đồng ý tiếp nhận vào vị trí Trợ giảng hoặc Giảng viên sẽ thực hiện thêm hồ sơ Thủ tục bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp (Nhóm 2).