Tra cứu hệ thống văn bản

Danh sách văn bản

        Tất cả

TTKí hiệuTên văn bảnTrích yếuTagsCơ quan ban hành Files đính kèm
12861/QĐ-ĐHSG
ngày 08/12/2022
Quyết địnhVề điều chỉnh một số nội dung Quy chế tổ chức và hoạt động của các đơn thuộc, trực thuộc Trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài GònXem
21888/QĐ-ĐHSG
ngày 26/08/2022
Quyết địnhVề việc điều chỉnh Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức Trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài GònXem
31287/QĐ-ĐHSG
ngày 30/06/2022
Quyết địnhVề việc ban hành Quy định về đào tạo, bồi dưỡng viên chức Trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài GònXem
41286/QĐ-ĐHSG
ngày 30/06/2022
Quyết địnhVề việc điều chỉnh Quy định về chế độ làm việc của giảng viên Trường Đại học Sài Gòn Trường Đại học Sài GònXem
542/2021/QĐ-UBND
ngày 01/12/2021
Quyết địnhQuy định phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minhtuyển dụngỦy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhXem
61702/QĐ-ĐHSG
ngày 01/09/2021
Quyết địnhVề sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức Trường Đại học Sài Gòn ban hành kèm theo Quyết định số 2733/QĐ-ĐHSG ngày 19/11/2018 của Trường Đại học Sài Gònnâng lương trước hạnTrường Đại học Sài GònXem
71674/NQ-HĐTĐHSG
ngày 30/08/2021
Quyết địnhBan hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Sài GònHội đồng Trường Đại học Sài GònXem
81521/QĐ-ĐHSG
ngày 23/08/2021
Quyết địnhvề việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm viên chức quản lý các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài GònXem
93015/QĐ-UBND
ngày 19/08/2021
Quyết địnhcông nhận Hiệu trưởng trường Đại học Sài Gòn nhiệm kỳ 2020-2025Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
101164/QĐ-HĐTĐHSG
ngày 10/06/2021
Quyết địnhvề việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài GònXem
111116/QĐ-ĐHSG
ngày 02/06/2021
Quyết địnhBan hành Quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể đơn vị và cá nhân viên chức, người lao động thuộc trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài GònXem
12388/QĐ-ĐHSG
ngày 17/03/2021
Quyết địnhQuy định về việc thực hiện hoạt động trợ giảng của Trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài GònXem
132990/QĐ-ĐHSG
ngày 26/11/2020
Quyết địnhvề việc ban hành Quy chế tổ chức tuyển dụng viên chức, Nội quy xét tuyển viên chức của Trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài GònXem
141852/QĐ-UBND
ngày 27/05/2020
Quyết địnhvề công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch và các thành viên Hội đồng trường của Trường Đại học Sài Gòn (nhiệm kỳ 2020-2025)Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhXem
153728/QĐ-UBND
ngày 03/09/2019
Quyết địnhvề việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhỦy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhXem
1624/QĐ-ĐGSG
ngày 04/01/2019
Quyết địnhvề việc ban hành Quy định về quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, viên chức Trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài GònXem
1724/QĐ-ĐHSG
ngày 04/01/2019
Quyết địnhVề việc ban hành Quy định về quản lý việc đi nước ngoài của cán bộ, viên chức Trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài GònXem
182733/QĐ-ĐHSG
ngày 19/11/2018
Quyết địnhVề việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, viên chức Trường Đại học Sài GònTrường Đại học Sài GònXem
194631/QĐ-UBND
ngày 19/10/2018
Quyết địnhvề việc ban hành Quy định đánh giá, phân loại hàng quý theo hiệu quả công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí MinhỦy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhXem
20223/QĐ-UBND
ngày 17/01/2018
Quyết địnhvề phê duyệt Danh mục vị trí việc làm của Trường Đại học Sài GònỦy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí MinhXem