Biểu mẫu

2002 27/07/2018

Biểu mẫu về Quy hoạch, Bổ nhiệm viên chức quản lí

=>Biểu mẫu Quy hoạch, Điều chỉnh quy hoạch viên chức quản lí: Tải về tại đây!

=>Biểu mẫu Bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại viên chức quản lí: Tải về tại đây!