Biểu mẫu

74 01/10/2023

Đơn xin đi công tác

 => Biểu mẫu Tải về tại đây!

* Thầy, cô trưởng đơn vị khi đi công tác, phải làm giấy ủy quyền cho cấp phó của đơn vị xử lí công việc trong thời gian đi vắng.