Biểu mẫu

433 17/07/2023

Biểu mẫu đi nước ngoài

=> Biểu mẫu (Áp dụng từ tháng 9 năm 2023)Tải về tại đây! 

Viên chức xin đi ngước ngoài trong thời gian có lịch dạy phải cam kết đảm bảo giờ dạy theo phân công Tải mẫu tại đây!