Biểu mẫu

1127 17/07/2023

Biểu mẫu đi nước ngoài

=> Biểu mẫu xin đi nước ngoài (update 9/2023)Tải về tại đây!

(Viên chức đi ngước ngoài về việc công liên hệ trực tiếp P.TCCB để được hướng dẫn chi tiết thành phần hồ sơ theo quy định của UBND Thành phố)

=> Mẫu cam kết đảm bảo giờ dạy Tải về tại đây! 

(Viên chức đi ngước ngoài trong thời gian có lịch dạy phải cam kết đảm bảo giờ dạy theo thời khóa biểu đã được Nhà trường phân công)

=> Báo cáo không đi nước ngoài (hủy chuyến đi) Tải về tại đây!