Biểu mẫu

2387 04/06/2019

Giấy ủy quyền

        * Thầy, cô trưởng đơn vị khi đi công tác, nghỉ phép, nghỉ không hưởng lương, ... phải thực hiện việc ủy quyền cho cấp phó của đơn vị xử lí công việc trong thời gian đi vắng.

        => Biểu mẫu: Tải về tại đây!