Thông báo tuyển dụng

2820 08/11/2019

Thông báo về việc thẩm định chuyên môn đối với ứng viên tuyển dụng năm 2019 (lần 2)

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2801/QĐ-ĐHSG ngày 31 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức, nhân viên hợp đồng Trường Đại học Sài Gòn năm 2019 (lần 2).

Để chuẩn bị cho công tác thẩm định chuyên môn các ứng viên đăng kí xét tuyển viên chức năm 2019 (lần 2), Hội đồng Xét tuyển viên chức thông báo đến các đơn vị có liên quan một số công việc cần thực hiện như sau:

1. Ban Kiểm tra phiếu đăng kí dự tuyển tổng hợp, xét duyệt hồ sơ theo quy định và báo cáo về Hội đồng trước ngày 08/11/2019.

2. Các đơn vị dựa vào số lượng ứng viên (kèm theo Thông báo) lập danh sách Ban Kiểm tra thẩm định chuyên môn tại đơn vị và thời gian dự kiến thực hiện Kiểm tra thẩm định chuyên môn, trong đó:

            2.1. Ban Kiểm tra thẩm định chuyên môn vị trí giảng viên, giáo viên có ít nhất 02 thành viên bao gồm:

a. Một thành viên có chức vụ từ Trưởng Bộ môn trở lên làm Trưởng ban;

b. Một thành viên là giảng viên/giáo viên cùng Tổ bộ môn có nhiệm vụ làm Thư kí.

2.2. Ban Kiểm tra thẩm định chuyên môn vị trí chuyên viên, cán sự, nhân viên có ít nhất 02 thành viên bao gồm:

a. Một thành viên có chức vụ từ Phó Trưởng đơn vị trở lên làm Trưởng ban;

b. Một thành viên là chuyên viên có chuyên môn, nghiệp vụ liên quan đến vị trí tuyển dụng tại đơn vị có nhiệm vụ làm Thư kí.

2.3. Thời gian thực hiện kiểm tra, thẩm định chuyên môn từ ngày 24/11/2019 đến 07/12/2019.

Các đơn vị gửi thời gian, địa điểm và danh sách Ban Kiểm tra thẩm định chuyên môn bằng văn bản về Phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 15/11/2019 để Hội đồng xét tuyển ra quyết định thành lập Ban Kiểm tra thẩm định chuyên môn theo quy định.

3. Đơn vị tổ chức buổi thẩm định chuyên môn đối với từng ứng viên theo đúng Điều 4, Điều 5, Quy chế Tổ chức xét tuyển công chức, viên chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ trưởng Nội vụ (đính kèm theo công văn này).

4. Phòng Tổ chức Cán bộ soạn thảo hướng dẫn thực hiện thẩm định chuyên môn và các biểu mẫu cần thiết gửi về các đơn vị trước ngày 15/11/2019.

         Mẫu gợi ý công văn thông báo thời gian, địa điểm và danh sách thẩm định chuyên môn - tải tại đây