Thông báo tuyển dụng

9226 26/07/2021

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021

Trường Đại học Sài Gòn thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 như sau:

1. Số lượng, yêu cầu các vị trí việc làm cần tuyển

Stt

Đơn vị

Chức danh

Vị trí

việc làm

Số lượng

Yêu cầu về trình độ chuyên môn

Yêu cầu khác

1

Phòng Giáo dục Thường xuyên

Chuyên viên

(01.003)

Chuyên viên

01

Có bằng Đại học trở lên

Có chứng chỉ tiếng Anh tương đương IELTS từ 5.5 trở lên

2

Phòng Tổ chức Cán bộ

Chuyên viên

(01.003)

Chuyên viên

01

Có bằng Đại học trở lên các ngành: Luật, Quản lý giáo dục

 

3

Phòng Kế hoạch - Tài chính

Chuyên viên

(01.003)

Chuyên viên

01

Có bằng Đại học trở lên ngành Tài chính

 

4

Văn phòng

Chuyên viên

(01.003)

Chuyên viên

01

Có bằng Đại học trở lên các ngành: Luật, Quản lý giáo dục

 

5

Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn

Giáo viên tiểu học

(V.07.03.29)

Giáo viên chủ nhiệm

06

Đại học ngành Giáo dục tiểu học

Trường hợp có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp (không thuộc ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc giáo viên THPT) phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho giáo viên tiểu học hoặc giáo viên THPT theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Giáo viên môn Tin học

01

Đại học Sư phạm Tin học

6

Trường Trung học Thực hành Sài Gòn

Giáo viên THPT

(V.07.05.15)

Giáo viên môn Toán

03

Đại học Sư phạm Toán

Giáo viên môn Tin học

03

Đại học Sư phạm Tin học

Giáo viên môn Ngữ văn

02

Đại học Sư phạm Ngữ văn

Giáo viên môn Tiếng Anh

05

Đại học Sư phạm Tiếng Anh

Giáo viên môn Thể dục

03

Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao

Ngoài các tiêu chuẩn chuyên môn theo bảng nhu cầu, ứng viên đăng ký các vị trí việc làm phải đáp ứng thêm các tiêu chuẩn sau:

1.1. Đối với vị trí Chuyên viên:

- Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước ngạch Chuyên viên.

- Có chứng chỉ ngoại ngữ với trình độ tương đương bậc 2 khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

- Có chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (ứng viên được nộp các chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C để thay thế chứng chỉ tin học với trình độ đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản).

Trường hợp ứng viên có bằng tốt nghiệp chuyên môn đã chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học theo quy định mà tương ứng với yêu cầu của vị trí việc làm dự tuyển thì được sử dụng thay thế chứng chỉ ngoại ngữ, tin học (có phụ lục văn bằng xác nhận trình độ ngoại ngữ, tin học do cơ sở đào tạo chuyên môn cấp).

* Lưu ý:

- Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam được cấp sau ngày 15/5/2019 phải theo danh mục các đơn vị đủ điều kiện tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ do Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

- Chứng chỉ ngoại ngữ theo chương trình giáo dục thường xuyên tại Quyết định số 30/2008/QĐ-BGDĐT ngày 06/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (chứng chỉ ngoại ngữ A, B, C) phải được cấp trước ngày 15/01/2020.

- Chứng chỉ tin học ứng dụng A, B, C được cấp trước ngày 10/8/2016 được công nhận tương đương chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản.

1.2. Đối với vị trí Giáo viên Tiểu học: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên Tiểu học (hạng III).

1.3. Đối với vị trí Giáo viên THPT: Có chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giáo viên THPT (hạng III).

Trường hợp đến thời điểm nộp hồ sơ, người dự tuyển chưa có chứng chỉ bồi dưỡng ngạch Chuyên viên, chứng chỉ bồi dưỡng Giáo viên Tiểu học (hạng III) và Giáo viên THPT (hạng III) thì vẫn được nộp hồ sơ dự tuyển và phải bổ sung chứng chỉ trong vòng 12 tháng kể từ ngày ứng viên được tuyển dụng.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu, kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

g) Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do Trường xác định.

* Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng.

3. Đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2;

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.

Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên nêu trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP vào 01 vị trí việc làm; người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

* Lưu ý: Ứng viên chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

5. Hình thức tuyển dụng

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển gồm 02 vòng:

- Vòng 1: Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2: Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển bằng một trong ba hình thức: phỏng vấn, thực hành, thi viết.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ

- Ứng viên đăng ký xét tuyển viên chức gửi bản scan hồ sơ vào địa chỉ email: p_tccb@sgu.edu.vn hoặc qua đường bưu điện: Từ ngày 26 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 24 tháng 8 năm 2021.

+ Sáng: 08 giờ 00 đến 11 giờ 30.

+ Chiều: 14 giờ 00 đến 17 giờ 00.

- Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ - Trường Đại học Sài Gòn; phòng HB.203, HB.204, địa chỉ số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5, điện thoại (028)38.352.314./.

 

Mẫu phiếu đăng kí dự tuyển - Tải tại đây