Thông báo tuyển dụng

5308 10/01/2022

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2)

Trường Đại học Sài Gòn Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021 (đợt 2):

1. Nhu cầu tuyển dụng:

- Giảng viên: 14 vị trí;

- Giáo viên tiểu học: 01 vị trí;

- Chuyên viên: 08 vị trí;

- Cán sự: 01 vị trí.

2. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 10 tháng 01 năm 2022 đến hết ngày 11 tháng 02 năm 2022.

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức Cán bộ, Trường Đại học Sài Gòn; phòng HB.204, địa chỉ số 273 An Dương Vương, Phường 3, Quận 5.

(Xem chi tiết Thông báo tại đây)