Nghiệp vụ

769 14/03/2023

Hồ sơ kết nạp Đảng viên mới

=> Biểu mẫu kết nạp Đảng viên mới tải về tại đây.

=> Chương trình và phông kết nạp Đảng viên tải về tại đây.