Nghiệp vụ

4367 14/03/2023

Hồ sơ chuyển Đảng viên dự bị thành Đảng viên chính thức

1- Giấy chứng nhận học lớp đối Đảng viên mới.

2- Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị.

3- Bản nhận xét đảng viên dự bị (của đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ đảng viên dự bị).

4- Ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc đối với đảng viên dự bi (Đoàn thể nào ra Nghị quyết giới thiệu vào Đảng thì Đoàn thể đó làm bản nhận xét).

5- Ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị.

6- Tổng hợp ý kiến nhận xét của tổ chức đoàn thể nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú đối với đảng viên dự bị.

7- Trích Biên bản họp chi bộ (tổng hợp ý kiến ưu, khuyết điểm của đảng viên dự bị) do tập thể chi bộ đóng góp.

8- Nghị quyết đề nghị công nhận Đảng viên chính thức.

9- Nộp 01 tấm ảnh 2 x 3 để làm thẻ đảng viên (ảnh chụp không đeo kính, trong vòng 6 tháng). 

=> Biểu mẫu: Tải về tại đây!