Thông báo

741 16/01/2017

Thông báo về kê khai bổ sung lý lịch năm 2016 và kê khai tài sản năm 2016

(thông báo số 43/TB-ĐHSG-TCCB ngày 09/01/2017)

1. Kê khai lý lịch cán bộ viên chức năm 2016

Phòng Tổ chức Cán bộ thông báo đến lãnh đạo các đơn vị triển khai cho viên chức khai bổ sung lý lịch viên chức năm 2016. Đối tượng khai bổ sung lý lịch gồm viên chức thuộc diện biên chế, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo Nghị định 68. Việc khai bổ sung lý lịch thực hiện trực tuyến tại website phòng Tổ chức cán bộ (http://tccb.sgu.edu.vn).

Các thay đổi của viên chức trong năm 2016 (văn bằng, chứng chỉ, hộ khẩu thường trú, đăng kí kết hôn…) thì viên chức nộp kèm thêm bản sao y. Viên chức in phiếu bổ sung lí lịch 2 mặt, kí tên và nộp theo đơn vị. Trưởng các đơn vị không kí tên vào phiếu bổ sung lí lịch của viên chức.

Các đơn vị tập hợp phiếu bổ sung lí lịch, xếp theo thứ tự họ tên và gửi về phòng Tổ chức Cán bộ trước ngày 20/01/2017.

2. Kê khai tài sản và thu nhập cá nhân năm 2016

Căn cứ Luật phòng, chống tham nhũng năm 2005 và Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ, hàng năm viên chức giữ chức vụ tương đương từ Phó trưởng phòng trở lên và các đối tượng quy định tại mục A, B của phụ lục 1 Thông tư số 08/2013/TT-TTCP phải kê khai tài sản và thu nhập.

Ban giám hiệu, trưởng, phó trưởng các đơn vị, trưởng bộ môn trực thuộc khoa, chuyên viên kế toán thực hiện kê khai tài sản và thu nhập theo mẫu 01 được đăng trên website phòng Tổ chức cán bộ http://tccb.sgu.edu.vn. Lưu ý các trưởng, phó đơn vị được bổ nhiệm lại vào tháng 10/2016 thì được miễn kê khai lại tài sản và thu nhập năm 2016.

Bản khai tài sản, thu nhập được cá nhân niêm phong, kí tên vào mỗi trang trước khi nộp lại cho phòng Tổ chức Cán bộ. Thời gian nộp bản kê khai đến hết ngày 20/01/2017.

Đề nghị các đơn vị thực hiện nghiêm túc theo tinh thần thông báo này./.