Biểu mẫu

2989 25/05/2017

Giấy xác nhận công nợ

Viên chức khi nộp đơn xin nghỉ việc hoặc trước ngày nghỉ hưu, nghỉ hết tuổi lao động cần thực hiện thanh toán các khoản kinh phí còn nợ và hoàn trả lại trang thiết bị (nếu có) cho Nhà trường. Sau đó chuyển Giấy xác nhận công nợ về Phòng Tổ chức Cán bộ để hoàn tất hồ sơ.

 => Biểu mẫu: Tải về tại đây!